راهنمای سایز بزرگسال

سایز

دور کمر

دور سینه

قد لباس کوتاه

قد لباس بلند

۳۶

۶۸

۸۴

۹۵

۱۵۰

۳۸

۷۰

۸۸

۹۵

۱۵۰

۴۰

۷۳

۹۲

۹۵

۱۵۰

۴۲

۷۷

۹۷

۹۵

۱۵۰

۴۴

۸۲

۱۰۲

۱۰۵

۱۵۸

۴۶

۸۷

۱۰۷

۱۰۵

۱۵۸

۴۸

۹۲

۱۱۲

۱۰۵

۱۵۸

۵۰

۹۸

۱۱۷

۱۰۵

۱۵۸